Skip to main content

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto sme?

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je spoločnosť H70, s.r.o., so sídlom: Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 47 979 135zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.101543/B

Aké údaje o vás spracúvame?

Osobné údaje ktoré spracúvame minimalizujeme tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Zároveň musíme splniť všetky zákonné povinnosti, a tiež ochrániť naše oprávnené záujmy.

Vaše osobné údaje spracúvame ak ste navštívili našu webovú stránku, ste fanúšikom naše stránky na sociálnej sieti, alebo ste s nami komunikovali prostredníctvom kontaktného formulár, alebo online aplikácie.

Spracúvame vaše kontaktné údaje (Meno a priezvisko, Adresu, telefonický a e-mailový kontakt), údaje o vašich rezerváciách, prípadne údaje ktoré o sebe uvediete v elektronickej komunikácii.

Pre štatistické účely spracúvame technické údaje a logy (naríklad IP adresy, Cookies, analytické kódy a pod., avšak výlučne anonymizované bez našej možnosti identifikovať vás.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania

Právny základ

Rozsah osobných údajov

Rezervácie stolov zákazníkov v reštaurácii

Nariadenie GDRP čl. 6 písmeno b) nariadenia – plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

Zasielanie newslettra zákazníkom reštaurácie

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail

Zverejňovanie fotografií z organizovaných podujatí

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa

Fotografie s vyobrazením dotknutej osoby počas návštevy podujatia organizovaného v reštaurácii

Marketing prostredníctvom sociálnych sietí

Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno a) súhlas dotknutej osoby

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, názov profilu na sociálne sieti

Spotrebiteľské súťaže

Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno a) súhlas dotknutej osoby

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail

Web – kontaktný formulár / Chat aplikácia pre online komunikáciu

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, údaje

Recenzie zákazníkov zverejnené prostredníctvom internetových aplikácií a rezervačných systémov

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, údaje uvedené v recenzii

Účtovná a daňová evidencia

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) zákonná povinnosť, napr. Zákon 431/2002 o účtovníctve

Kontaktné údaje zákazníka uvedené na doklade, meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

Evidencia reklamácií

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) zákonná povinnosť, napr. zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

Monitorovanie verejne prístupných miest kamerovým systémom

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) oprávnený záujem prevádzkovateľa

Video záznam osoby, fyzicky asa vyskytujúcej v monitorovanom priestore

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie. Profilovanie využívame iba v malom rozsahu v rámci on-line marketingu, pre prispôsobenie obsahu reklám a nemá na vás žiadne právne účinky.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje spracúvame podľa zásad ochrany osobných údajov. Pokiaľ nám to neprikazuje zákon, neposkytujeme ich žiadnym neoprávneným osobám. V našom mene však vaše osobní údaje môžu spracúvať naši zmluvne zaviazaní partneri, ktorými sú:

• Účtovná kancelária ktorá nám vedie účtovníctvo, prípadne daňový poradca a audítor
• Spoločnosť, ktorá sa stará o prevádzku našej web stránky a online marketing
• Spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby správy IT, služby ukladania dát a hostingu, zabezpečovania spracovanie online rezervácií, zabezpečovanie online komunikácie, zabezpečovanie prevádzky fanúšikovských stránok, zverejňovanie recenzií zákazníkov a pod.

Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť:
• Advokátskym a právnym kanceláriám
• Znalcom a súdnym znalcom
• Inkasné spoločnosti a exekútori
• Súdom a orgánom činným v trestnom konaní
• Iným orgánom verejnej správy, pokiaľ to vyplýva z osobitného predpisu

Ak vaše údaje prenášame k poskytovateľom cloudových služieb, alebo online aplikácií, deje sa tak iba na základe zásad ktoré sú definované v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
• V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k zakúpeného produktu alebo využitej službe, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
• V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
• V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, po ktorú to vyžadujú jednotlivé legislatívne predpisy.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

• Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
• Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
• Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
• Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
• Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
• Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
• Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť telefonicky, písomne, alebo e-mailom na adrese:
H70, s.r.o.
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava
Tel.: +421 910 924 997
Emial:veza@veza.sk

Žiadosť pre výkon práv dotknutej osoby nemá predpísanú formu. Stačí a v nej uvedie o čo žiadate, doplníte informácie podporujúcu vašu žiadosť a pripojíte kontaktné údaje.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.